home :: Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities

Enline

Enline, President Rooseveltstraat 15, 6451 BE te Schinveld [ Nederland ].

Contractant

De natuurlijke- of rechtspersoon met wie enline een overeenkomst is aangegaan.

Leveranciers

De natuurlijke- of rechtspersoon die producten en/of diensten levert aan Enline.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Enline en Contractant op grond waarvan Enline een abonnement, ontwerp, product en/of dienst (op)levert.

Netwerk

Het geheel van apparatuur, software en verbindingen, dat eigendom is van Enline, of wordt aangewend door Enline voor de levering en uitvoering van haar diensten.

Product

Enige software, apparatuur, verbindingen, domeinnamen of ontwerpen in de meest ruime zin van het woord.

Software

Computer bestanden. Alles dat op een computer kan worden geplaatst. Software in de meest ruime zin, waaronder programma's, programmacode en scripts, databases en gegevensbestanden,  afbeeldingen, film, geluid en webpagina's.

Dienst

De levering en/of verhuur van (delen van) een product, de uitvoering van werkzaamheden.

Partijen

Enline en Contractant

 

2. Algemeen


2.1 Alle overeenkomsten met Enline zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden en de voorwaarden opgenomen bij de Overeenkomst of diens bijlagen. Afwijkende of aanvullende voorwaarden en bedingen gelden slechts indien en voor zover die door Enline uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


3. Aanvang, duur en einde van een overeenkomst


3.1 Een Overeenkomst komt alleen schriftelijk tot stand na ondertekening van de Overeenkomst door beide partijen.

3.2 Een Overeenkomst eindigt: A. Met haar volbrenging. B. Door opzegging zowel regelmatig als onregelmatig. C. Na 12 (twaalf) maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan kan ieder der partijen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van de bepaalde termijn met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4 Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan en deze door Contractant niet uitdrukkelijk schriftelijk binnen de gestelde opzegtermijn wordt opgezegd, zal de Overeenkomst stilzwijgend met gelijke termijn worden verlengd. Enline behoudt echter het recht om zonder opgave van reden de Overeenkomst niet te verlengen.

3.5 Zowel Enline als Contractant zijn gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien: A. De Contractant in staat van faillissement is verklaard; B. Het faillissement van de Contractant is aangevraagd; C. De Contractant in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd; D. De Contractant onder curatele is gesteld; E. De Contractant onder bewind is gesteld; F. De Contractant de betalingsverplichtingen niet nakomt.

3.6 Overeenkomsten worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijsverhogingen tengevolge van enige rechten en/of accijnzen, valuta of arbeidskosten kunnen aan Contractant worden doorberekend. Contractant heeft dan het recht om binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving een Overeenkomst schriftelijk en aangetekend te ontbinden.

3.7 Elke beëindiging dient schriftelijk te geschieden.


4. Leveringen


4.1 De levertijd gaat in na het tot stand komen van een Overeenkomst en nadat eventuele verschuldigde vooruitbetalingen zijn voldaan.

4.2 Alle levertijden worden bij benadering bepaald tijdens de afsluiting van een Overeenkomst.

4.3 Contractant heeft het recht een Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk te ontbinden indien de gestelde termijn met meer dan 4 (vier) weken wordt overschreden, behoudens overmacht omstandigheden.

4.4 Indien de opdracht door Contractant wordt gewijzigd na het sluiten van een Overeenkomst, heeft Enline het recht zonder nadere kennisgeving de gestelde levertijd naar redelijkheid te verlengen.

4.5 Enline is nimmer aansprakelijk voor door Contractant geleden schade, van welke aard dan ook, wegens het niet leveren binnen de gestelde termijn.

4.6 Indien het uitvoeringsresultaat van een Overeenkomst onaanvaardbaar is voor Contractant, dient deze zijn bezwaren gemotiveerd schriftelijk aan Enline voor te leggen, welke hij de gelegenheid geeft binnen redelijke termijn de nodige verbeteringen aan te brengen, eventueel tegen betaling van de meerkosten welke dit met zich meebrengt.

4.7 Producten en/of diensten die Enline voor Contractant registreert en/of uitvoert na het aangaan van een Overeenkomst, zijn onderworpen aan de voorwaarden gesteld bij de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.


5. Betalingen


5.1 Contractant dient gerekend vanaf de factuurdatum binnen 14 (veertien) dagen alle betalingen te voldoen. In geval van betaling later dan 14 (veertien) dagen is de Contractant zonder sommatie of in gebreke stelling in verzuim en is over het resterende bedrag 10 (tien) procent rente per maand verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Verschuldigde vergoedingen inzake abonnementen dienen steeds bij vooruitbetaling te worden voldaan.

5.3 Bij niet tijdige betaling door Contractant stemt deze er mee in dat Enline gerechtigd is de kosten die Enline hierdoor heeft gemaakt of moet maken van Contractant te vorderen.

5.4 In geval van niet tijdige betaling zal Enline de daardoor gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Contractant mogen vorderen.

5.5 Indien Contractant van mening is dat een factuurbedrag onjuist is dient Contractant de bezwaren binnen 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de factuurdatum, schriftelijk aan Enline voor te leggen. De factuurbedragen waartegen geen bezwaar wordt gemaakt dient Contractant binnen de betaaltermijn te voldoen.

5.6 Bij het door Contractant niet nakomen van de betalingsverplichtingen, als gesteld in de voorgaande leden van dit artikel, is Enline gerechtigd de overeenkomst eenzijdig schriftelijk te beëindigen en de levering van het product en/of de dienst te staken.


6. Eigendomsvoorbehoud


6.1 Alle door Enline verstrekte of beschikbaar gestelde producten mogen door Contractant niet worden verveelvoudigd, behoudens back-up doeleinden, en/of aan derden worden verstrekt.

6.2 De Overeenkomst strekt niet tot overdracht van het eigendom van zaken en producten of van de intellectuele- en industriële eigendomsrechten op zaken, producten of andere materialen die worden aangewend of ter beschikking gesteld in het kader van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


7. Aansprakelijkheid


7.1 Enline aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit deze Algemene Voorwaarden blijkt.

7.2 De totale aansprakelijkheid van Enline wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst met Contractant is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen enkel geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 5.000,- (vijfduizend euro).

7.3 De totale aansprakelijkheid van Enline voor schade, letsel of materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 5.000,- (vijfduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als 1 (één) gebeurtenis.

7.4 Enline is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van dataverkeer.

7.5 Buiten de in lid 7.2 en 7.3 van dit artikel genoemde gevallen rust op Enline geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

7.6 Aansprakelijkheid van Enline wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Contractant Enline onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Contractant Enline een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen en Enline ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Enline in staat is adequaat te reageren.

7.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Contractant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Enline meldt.

7.8 Enline is nimmer aansprakelijk voor door Contractant of door derden geleden schade, van welke aard dan ook, wegens het niet of niet juist functioneren van het Netwerk, een product of het niet, of niet correct, uitvoeren van werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Enline.

7.9 Contractant verklaart dat alle door hem/haar verstrekte of op het Netwerk geplaatste producten eigendom zijn van Contractant of dat deze voor gebruik schriftelijk toestemming heeft gekregen van de rechtmatige eigenaar. Contractant is in dezen aansprakelijk bij schending van enige eigendom- of auteursrechten.

7.10 Contractant vrijwaart en zal Enline schadeloos stellen voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding ontstaan door de aanvraag, opheffing of het gebruik van product en/of dienst namens of door Contractant.

7.11 Contractant vrijwaart en zal Enline schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde ontstaan door en/of tijdens de wederverhuur of onderverhuur van een dienst en/of product.

7.12 Contractant vrijwaart en zal Enline schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met door Contractant ontvangen of verstuurde e-mail of de informatie en software op de website van Contractant.


8. Rechten en Plichten


8.1 Enline behoud het recht enige diensten aan derden uit te besteden, waaronder ook de verkoop van de producten en/of diensten.

8.2 Enline zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om het Netwerk in stand te houden gedurende 7 (zeven) dagen per week en 24 (vierentwintig) uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhouds-werkzaamheden.

8.3 Enline dient na melding door Contractant storingen aan het Netwerk zo spoedig mogelijk op te heffen of passende actie te ondernemen wanneer storing veroorzaakt wordt door leveranciers van Enline tenzij deze wordt veroorzaakt door software van Contractant of voortvloeit uit handelingen en/of gedragingen van Contractant.

8.4 Het is Contractant niet toegestaan producten of andere tot haar beschikking gestelde faciliteiten op het Netwerk te wederverkopen, wederverhuren of onderverhuren of gratis aan derden te leveren, tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.

8.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Enline is Contractant niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

8.6 Indien een derde Enline erop wijst dat het gebruik van een domeinnaam onrechtmatig is, of dat op de website van Contractant informatie staat waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is Enline gerechtigd, indien aannemelijk is dat door het gebruik van de domeinnaam of de openbaarmaking van die informatie onrechtmatig wordt gehandeld, de desbetreffende domeinnaam op te heffen of de domeinnaam of informatie met onmiddellijke ingang van het Netwerk te verwijderen. Enline zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Contractant of haar cliënten wordt geleden als gevolg van de opheffing of verwijdering van de domeinnaam of informatie.

8.7 Contractant dient de door Contractant op het Netwerk geplaatste software compatible te houden met de door Enline aangeboden faciliteiten en gebruikte producten. Contractant kan niet van Enline verlangen noch eisen dat deze het Netwerk en producten compatible houdt met de door Contractant gebruikte software. Contractant vrijwaart en zal Enline schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding, ook van een derde, die voortvloeit uit het niet compatible zijn of incompatible worden van gebruikte software.

8.8 Het is de plicht van Contractant om zelf te zorgen voor een lokale back-up van gegevens of software. Enline is nimmer aansprakelijk voor het verlies van gegevens of andersoortige software. Indien Enline back-ups verzorgd is dit uitsluitend bestemd en bedoeld voor het gemak van zowel Contractant als Enline, nimmer als garantie noch ter voorkoming van verlies van gegevens of andere software.

8.9 Na beëindiging van de Overeenkomst tussen Enline en Contractant heeft Contractant de plicht het gebruik van het Netwerk en de producten binnen 2 (twee) maanden te beëindigen en haar domeinnamen te verhuizen of op te heffen. Indien Contractant hieraan niet kan of wil voldoen heeft Enline het recht de domeinnamen op te heffen en de software van Contractant van het Netwerk te verwijderen.

8.10 Enline behoudt het recht haar diensten of een enkele dienst te beëindigen en overeenkomsten waarbij de beëindigde dienst(en) is opgenomen te ontbinden.


9. Geheimhouding


9.1 Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de tegenpartij.

9.2 Partijen hebben in het kader van de Overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die:
- reeds bij de partij bekend was;
- onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld;
- door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen;
- reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven;
9.3 Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden mag slechts plaatsvinden in de volgende gevallen:
- aan andere medewerkers en personeelsleden van de eigen onderneming die niet zijn betrokken bij de
informatieverstrekking.
- aan derden, slechts voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst;
- aan derden, indien de partij die de informatie heeft overgedragen hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft
verleend;
- aan derden, indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een directe kennisgeving
van een dergelijke vordering aan de wederpartij.

9.4 Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst dienen partijen te garanderen, dat voor die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld.

9.5 Indien een der partijen toerekenbaar te kort komt in de uitvoering van dit artikel, verbeurt deze partij een zonder rechterlijk tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) per gebeurtenis, onverminderd alle verdere rechten, waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade.


10. Gebruik van het Netwerk en producten


10.1 Het is Contractant niet toegestaan het Netwerk of enige producten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de bij een Overeenkomst gestelde voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden, de goede zeden of de openbare orde.

10.2 Contractant mag uitsluitend door Enline goedgekeurde software op het Netwerk plaatsen en gebruiken. Dit voor zover en zolang dit niet in strijd is met artikel 10.1, niet het correct functioneren van het Netwerk in gevaar brengt, er geen hinder voor andere gebruikers van het Netwerk ontstaat en Enline niet benadeeld wordt.

10.3 Contractant stemt er mee in en dient aanwijzingen van Enline betreffende het gebruik van het Netwerk en producten altijd en binnen redelijke termijn op te volgen. Indien Contractant hieraan niet kan of wil voldoen heeft Enline het recht Contractant de toegang tot het Netwerk en het gebruik van het Netwerk te ontzeggen tot Contractant de aanwijzingen heeft opgevolgd.

10.4 Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van Contractant die handelt in strijd met het gestelde in de voorgaande leden van dit artikel dit rechtvaardigt, heeft Enline het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde gelden, de overeenkomst te ontbinden.


11. Eigendomsrecht en Copyright


11.1 Het gebruiksrecht van een te leveren product en/of dienst gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- eerst op Contractant over, indien deze alle verplichtingen uit alle met Enline gesloten overeenkomsten is nagekomen.

11.2 Enline behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer Contractant hiervoor een opdracht geeft.

11.3 Contractant verplicht zich de geleverde ontwerpen, software, systeembeschrijvingen, documentatie, tekeningen, schetsen e.d. slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij voor niets, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

11.4 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Enline afkomstige of door Enline gebruikte computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Enline, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. van de Contractant zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten -openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Enline voorbehouden.
11.5 Het is Contractant niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Enline te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het ontwerp van Enline betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Enline. Enline kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder inbegrepen.

11.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht.

11.7 Enline is te allen tijde gerechtigd haar naam op het ontwerp te (laten) vermelden of verwijderen; het is Contractant niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming het ontwerp of reclame-uiting zonder vermelding van de naam van Enline openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

11.8 Enline heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren.

11.9 Enline heeft voor promotionele doeleinden het recht van het uitwendige en inwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto's of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.

11.10 Indien voor de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van modellen, stockfoto's of illustraties blijft het beeldrecht altijd bij het model c.q. het modellenbureau, het stockbureau of het agentschap. Het is Contractant derhalve nimmer toegestaan het beeldmateriaal vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van de opdracht rechten zijn verkregen. Bij hergebruik dient Contractant te allen tijde contact op te nemen met Enline.

11.11 Enline is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aan BUMA/STEMRA of aan andere copyright- of beeldmerkbeheerders opgave te doen van de naam van de Contractant, de titel van voor Contractant verveelvoudigd materiaal en de aantallen, waarin die verveelvoudiging heeft plaatsgevonden.


12. Garantie


12.1 Op alle geleverde producten en/of diensten wordt garantie gegeven indien en voor zover Enline zelf jegens haar leveranciers aanspraak kan maken op garantie.

12.2 De door Enline gegeven garantie op hardware bedraagt 6 (zes) maanden na levering van de producten en/of diensten. Voor wat betreft de garantie op alle andere door Enline geleverde zaken wordt de garantietermijn op de factuur vermeld. De factuur geldt als garantiebewijs.

12.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
- de niet-inachtneming door Contractant van bediening- en onderhoudsvoorschriften dan wel anders dan het voorziene
normale gebruik;
- normale slijtage;
- reparatie of werkzaamheden van welke aard dan ook zonder toestemming van Enline door Contractant of derden gepleegd;
- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
- zonder overleg met Enline aangewende gebruikte (hulp-)materialen respectievelijk zaken;
- materialen of zaken, werkwijzen en constructies, voor zover zonder uitdrukkelijke instructie van Enline toegepast, alsmede
van door of namens de Contractant aangeleverde materialen en zaken;
- de door Enline van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Enline heeft verstrekt.
- Op software wordt geen garantie gegeven.

12.4 Enline zal zich ervoor inspannen om in geval van garantieaanspraken zo snel mogelijk voor reparatie zorg te dragen. Indien tijdens de garantieperiode hardware ter reparatie wordt aangeboden en de betreffende reparatie onder de garantieaanspraken valt, zal Enline vervangende apparatuur die niet perse gelijkwaardig hoeft te zijn aan de ter reparatie aangeboden apparatuur, ter beschikking stellen, indien de reparatieperiode al meer dan 4 (vier) weken heeft geduurd.

12.5 Contractant is gehouden om, in geval van retournering van hardware naar Enline, die hardware in dezelfde emballage (welke onbeschadigd dient te zijn) te retourneren, bij gebreke waarvan Enline aan wederpartij kosten in rekening zal brengen ten bedrage van 10% (tien procent) van de aanschafwaarde van de hardware met een minimum van € 50,00 (vijftijg euro). Enline adviseert wederpartij dan ook de verpakking zorgvuldig te bewaren, tenminste voor de periode dat de garantie op de hardware loopt.


13. Wijzigingen in specificaties, eigenschappen en prijzen


13.1 Enline is gerechtigd de technische eigenschappen van het Netwerk te wijzigen.

13.2 Enline kan de geldende tarieven en specificaties wijzigen en de gewijzigde tarieven en specificaties op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaren. Tariefsverhoging kan 2 (twee) maal per jaar plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. Tariefsverhogingen worden uiterlijk 1 (een) kalendermaand voor ingangsdatum aan Contractant bekend gemaakt. Tariefsverlagingen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd.

13.3 Contractant heeft het recht de wijziging in tarieven, eigenschappen of specificaties niet te aanvaarden en de Overeenkomst op te zeggen binnen 1 (een) maand na kennisgeving.


14. Wijziging van Algemene Voorwaarden


14.1 Enline heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

14.2 Contractant heeft het recht de wijziging van de Algemene Voorwaarden indien de wijziging betrekking heeft op een door Contractant afgenomen product en/of dienst niet te aanvaarden en de Overeenkomst op te zeggen binnen 1 (een) maand na kennisgeving.

14.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of voorwaarden gesteld bij een Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden gesteld bij de Overeenkomst volledig van kracht blijven.


15. Geschillen


15.1 Op alle uit een Overeenkomst voortvloeiende geschillen is het Nederlandse Recht van toepassing.

15.2 Bevoegd is bij uitsluiting de rechtbank te Maastricht.

 

Download algemene voorwaarden (PDF)